این مدرسه هیئت امنایی می باشد.ومدیریت این مدرسه را خانم سلطانی برعهده دارد.که در سال 1374 تاسیس شده است.

Bookmarks